Informācija

Atbilstoši Publiskās personas kapitālu daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” komercdarbības veidi

86.00 Veselības aizsardzība

86.10 Slimnīcu darbība

86.22 Ārstu prakse

86.90 Pārējā darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā

87.90 Sociālā aprūpe ar izmitināšanu

55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās

56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi

 

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības – SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” – valdes rīcībā esošo informāciju, saīsinātie finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par  sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un, ka starpperiodu vadības ziņojumos ir ietverta patiesa informācija.

 

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Uzņēmuma mērķis

Uzņēmuma mērķis  – Saglabāt, uzlabot un atjaunot iedzīvotāju  veselību, nodrošinot kvalitatīvu, efektīvu, uz pacientu vērstu medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, tajā skaitā bērniem.

Izveidot un uzturēt pievilcīgu darba vidi un apstākļus augsti kvalificētu profesionālu speciālistu piesaistei.

Uzņēmuma vīzija

Vīzija: uz sadarbību un attīstību virzīts uzņēmums, kurā strādā profesionāli, motivēti un uz pacientu orientēti darbinieki, kuri palīdz cilvēkiem atgūt un nostiprināt savu veselību.

Uzņēmuma misija

Misija: SIA „Rehabilitācijas centrs „Tērvete”” misija ir profesionāla, droša un kvalitatīva  veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana.

Centra galvenie darbības virzieni ir medicīniskā rehabilitācija pulmonoloģisko, neiroloģisko saslimšanu pacientiem un pacientiem ar kustību-balsta aparāta patoloģiju, kā arī sociālā rehabilitācija.

 

Ziedošanas (dāvināšanas) politika

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” neparedz veikt jebkādus  ziedojumus un dāvinājumus.

 

Saņemtie ziedojumi

Nav saņemti

 

Iemaksas pašvaldības budžetā

Netiek veiktas

 

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

Nav

 

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citas sabiedrībā).

SIA “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” 100% ir Dobeles novada pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.

 

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību

 “Rehabilitācijas centrs “Tērvete”” dalībnieku sapulcēm 2023.gadā              Skatīt

Informācija par katra valdes locekļa atalgojumu                                                  Skatīt

 

Atalgojuma politikas principi

Atalgojuma politikas principi                         Skatīt

Auditētais gada pārskats

2023. Gada Pārskats                                          Skatīt

2022. Gada Pārskats                                          Skatīt

2021. Gada Pārskats                                           Skatīt

2020. Gada Pārskats                                          Skatīt

2019. Gada Pārskats                                           Skatīt

2018. Gada Pārskats                                           Skatīt

 

Starpperiodu pārskati 2024. gads

Starpperiodu finanšu pārskats 2024. Gada 3 mēneši                      Skatīt

 

Starpperiodu pārskati 2023. gads

Starpperiodu finanšu pārskats 2023. Gada 3 mēneši                      Skatīt

Starpperiodu finanšu pārskats 2023. Gada 6 mēneši                      Skatīt

Starpperiodu finanšu pārskats 2023. Gada 9 mēneši                      Skatīt

2023. Gada starpperiodu pārskats                                                        Skatīt

 

Organizatoriskā struktūra

Uzņēmuma Struktūra                                        Skatīt

 

Statūti

Statūti                                                                   Skatīt